Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ Araştırma Altyapısı Yeni Merkezlerle Güçleniyor / METU Research Infrastructure Reinforced with New Centers


ODTÜ’nün kurulduğu 1956 yılından bu yana büyük önem verdiği, araştırma olanaklarının artmasına yönelik kurulan araştırma merkezleri ağına; 15 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (İVME-R) eklendi.


Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M.Bilge Demirköz’ün 07 Mayıs 2019 tarihi itibariyle 3 yıllığına müdür olarak atandığı İVME-R; Türkiye’nin uzay ve hızlandırıcı konusunda ortaya koyduğu ulusal hedeflere, bilimsel, teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığı en aza indirgeyerek ulaşabilmesi ve geliştirilecek özgün teknolojilerle dünya pazarında pay ve söz sahibi olabilmesi için, ulusal bilimsel ve teknolojik gelişimi destekleyecek bir uzmanlık merkezi olmayı amaçlıyor.


Uzay ve hızlandırıcı teknolojilerine yönelik analiz, tasarım, test, devreye alma ve entegrasyon çalışmaları yaparak bu alanlarda Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen İVME-R’in amaçları arasında; Türkiye’de uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında çalışan genç araştırmacılar için cazibe ortamı yaratarak beyin göçünü azaltmak, böylece yurt dışında bu alanda çalışanların ülkeye dönüşü için olanak yaratarak bu alandaki nitelikli insan gücü ihtiyacını gidermeye katkı sağlamak da bulunuyor.


İVME-R’in bu amaç ve hedefler doğrultusundaki faaliyet alanları ise şöyle sıralanıyor:


Dünyada uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında bilim topluluğunun etkin bir ortağı olmak,

Uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,

Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek,

Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak,

Üniversite öğrencilerinin merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini, ilgili konularda yaptıkları lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde araştırma çalışmalarını desteklemek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan kaynağı yetiştirmek,

Uzay ve hızlandırıcı görevdaşlığı ile ODTÜ’nün kurumsal yöneti(şi)m anlayışını başarıyla uygulayan bir merkez olmak.


Konuya ilişkin olarak geçmiş tarihlerdeki gelişmeler “http://esrap.physics.metu.edu.tr/tum-duyurular” bağlantısından incelenebilir. Çoğunluğu lisans düzeyinde 35 kişinin görev aldığı heyecanlı, genç, dinamik ve yetkin proje ekibi aşağıdaki fotoğrafta görülüyor.Since its founding in 1956, METU has been giving great importance to the network of research centers that have been established to increase research opportunities. The Research and Application Center for Space and Accelerator Technologies (İVME-R) has been recently included to this network as published in the Official Gazette on April 15, 2019.


To be directed by Prof. Dr. Bilge Demirköz from Department of Physics for three years upon her appointment on May 07, 2019, IVME-R is committed to being a center of expertise to support national scientific and technological development so that Turkey can accomplish national goals put forward in the field of aerospace and accelerator technology by reducing scientific, technological and economic dependence on foreign sources to a minimum and will have a share and say in the world market with the unique technologies to be developed.


Among the purposes of IVME-R that is committed to increasing Turkey's competitiveness in the field of space and accelerator technologies by carrying out analysis, design, testing, commissioning and integration activities include reducing the brain drain by creating an attractive environment for young researchers working in the field of space and accelerator technologies, thus contributing to the fulfillment of qualified manpower in this field by creating opportunities for them who work in this field abroad to return to the country.


The fields of activity of İVME-R for these purposes and objectives are as follows:


Becoming an effective partner of the science community in space and accelerator technologies in the world,

Conducting research in the field of space and accelerator technologies, running national and international projects,

Organizing relevant courses, conferences, seminars, competitions, congresses, symposiums at national and international level,

Supporting the research activities of the university members,

Supporting the society and science activities and research studies of the university students at undergraduate, graduate and doctorate level in line with the objectives of the center and training competent human resources by providing them with the relevant infrastructure,

Being a center that successfully applies METU's corporate governance insight through its space and accelerator synergy.


Previous announcements in this regard are available at “http://esrap.physics.metu.edu.tr/tum-duyurular”. An exciting, young, dynamic and competent project team of 35 people, most of whom are at undergraduate level can be seen in the picture below.
bu haberi paylaşın:

Top