Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ’den Topluluk Bilimi*’ne Önemli Katkı / Important Contribution to Community Science* by METU


ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Meryem Beklioğlu ve Limnoloji Laboratuvarı’ndan araştırmacıların da yer aldığı uluslararası ekibin yürüttüğü “Avrupa Çoklu Göl Araştırması- European Multi Lake Survey (EMLS)”; Nature dergisi Scientific Data’da yayımlandı. Farklı disiplinlerden göl uzmanlarının bir araya gelerek göller arasında standartlaştırılmış örnekleme, örnek işleme ve analizlerin nasıl standart şekilde yapılacağının protokollerini oluşturup kendi ülkesinde katılımcılara öğretmesine ve örgütlemesine dayalı araştırmada 27 ülkede 369 göl örneklendi. Projesi ve bütçesi olmadan yürütülen bu çalışma; açık kaynak sunmasından dolayı “açık bilim-open science”, çok sayıda katılımcı bilim insanı tarafından yürütülmesinden dolayı da “topluluk bilimi-community science” açısından önemli bir katkı sağlıyor.


Aynı zaman diliminde ve aynı protokolü kullanan Avrupa çapında çok sayıda bilim insanı ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 25 katılımcıya anlatılan metodoloji ile toplanan örneklemeler her katılımcının kendi sağladığı maddi imkanlarla gerçekleşti. Tüm Avrupa ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu kadar geniş kapsamlı veri ve standart setinin ilk defa üretildiği çalışma; bu verilerden yararlanılarak daha çok sayıda önemli bilimsel bulgulara olanak tanıyacağı gibi örneklemeye katılan katılımcıların tamamının yazarları arasında yer aldığı önemli bilimsel makaleler üretilmesini de sağladı.


EMLS Hakkında


Küresel ısınma ve sucul ekosistemlerdeki besin tuzu artışı sonucu yaşanan ötrofikasyon sucul ekosistemlerde dünya çapında siyanobakteriyel aşırı artışlarına neden olmaktadır. İç sularda, özellikle göllerde aşırı artan siyanobakteriler, hayvan ve insan sağlığı için önemli bir risk oluşturan toksinler üretebilmekte ve böylece güvenli içme ve tarımda sulama suyunun teminini tehdit ederek büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Siyanobakterilerin aşırı artışını belirleyen mekanizmalar, doğrudan ve dolaylı etkileşimler içerdikleri için oldukça karmaşıktır. Bu tür önemli küresel fenomenlerin oluş mekanizmasını anlamak için, farklı iklimlerdeki göllerde siyanobakteri yoğunluğu çok geniş coğrafi ölçekte çalışılmalıdır. Avrupa Çoklu Göl Araştırması (EMLS), Avrupa'daki gölleri örneklemek ve potansiyel olarak toksik siyanobakteriyel aşırı artışı tetikleyen mekanizmaları belirlemek için oluşan bir girişimdir.


İlk EMLS sonuçları, siyanobakteriyel toksinlerin dağılımının ve göllerdeki toksik potansiyelin, doğrudan ve dolaylı olarak sıcaklığın etkisine bağlı olacağını göstermiştir. Besin tuzlarının miktarı azaltılmazsa, siyanobakteriyel artışın göl su sıcaklığı ile sinerjistik olarak etkileşmekte olduğunu diğer önemli bulgularla birlikte gösterdik. EMLS; maddi destekli projeler olmadan da mevcut bilimsel altyapı ile bilim insanlarını harekete geçirecek yüksek standartlarda işbirliğine dayalı araştırmaların tabandan başlayan hareketle yapılacağına en güzel örnektir.


--------------------------------------------------

*Bilimsel sürecin tamamında işbirliğiyle yürütülen bilimsel araştırma, keşif ve katılım.European Multi Lake Survey (EMLS) conducted by Prof. Meryem Beklioğlu at METU Department of Biology and an international team of researchers from the Limnology Laboratory was published in Scientific Data, Nature. A total of 369 lakes were sampled in 27 countries in the study based on the ability of lake experts from different disciplines to formulate protocols on how to perform standardized sampling, sample processing and analysis among the lakes and to teach these protocols to the participants in their own countries. This study, which was carried out without a project and budget, makes an important contribution for being "open science" as it provides open sources and for being "community science" as it is conducted by a large number of participating scientists.


The sampling collected by a large number of science people being in the same time zone and using the same protocol across Europe using the methodology described 25 participants from various regions of Turkey was carried out by the financial means of each participant. In the study, an extensive data and standard set was produced for the first time in Europe and Turkey. Based on these data, a large number of important scientific findings will be revealed and important scientific papers will be produced, the authors of which are the participants of the sampling.


About EMLS


Eutrophication as a result of global warming and increased nutrient in aquatic ecosystems causes cyanobacterial excess increases in aquatic ecosystems worldwide. Cyanobacteria which increase excessively in inland waters, especially in lakes, may produce toxins which constitute a significant risk for animal and human health and thus cause great economic losses by threatening the supply of irrigation water in safe drinking and agriculture. The mechanisms that determine the excessive increase of cyanobacteria are very complex as they involve direct and indirect interactions. In order to understand the mechanism of occurrence of such important global phenomena, the cyanobacteria density in lakes in different climates should be investigated on a very wide geographical scale. The European Multiple Lakes Survey (EMLS) is an attempt to identify the lakes in Europe and to determine the mechanisms that trigger potentially toxic cyanobacterial overgrowth.


Initial EMLS results showed that the distribution of cyanobacterial toxins and the toxic potential in the lakes would directly and indirectly depend on the effect of temperature. We have shown that the cyanobacterial increase is synergistically interacting with the lake water temperature, if the amount of nutrients is not reduced, among other important findings. EMLS is the best example of the research projects that can be carried out by grassroots movement based on high standards of cooperation, which would prompt scientists with the existing scientific infrastructure even without funded projects.


------------------------------------------------------------

*Collaboratively-led scientific investigation, exploration and engagement in the entirety of the scientific process.


bu haberi paylaşın:

Top