Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ, Araştırma Üniversiteleri Arasında Yine Birinci / METU Ranks First Among Research Universities Once Again


ODTÜ, YÖK tarafından “Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında yürütülen “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı”nda yer alan üniversitelerin performanslarının değerlendirildiği “Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi”nde birinci oldu. İlki 2017 yılında yapılan ve bu yıl dördüncüsü açıklanan 2020 yılına yönelik performansdeğerlendirmesinde ODTÜ, 85,4 puan alarak geçmiş yıllardaki liderliğini korudu.
2020 yılına ilişkin Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi sıralamasında, Araştırma Üniversiteleri “Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ile “Etkileşim ve İşbirliği” başlıkları altında toplam 32 gösterge kapsamında değerlendirildi. ODTÜ, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik performans değerlendirmelerinde de olduğu gibi, en yüksek puanı alarak dört yıl boyunca üst üste birinci oldu.


YÖK tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programında yapılan yeni düzenleme ile “Aday Araştırma Üniversiteleri” de Araştırma Üniversiteleri arasına dahil edilerek, Araştırma Üniversiteleri “A1, A2 ve A3” olmak üzere 3 performans grubuna ayrıldı. Yeni sistemde de araştırma üniversitelerinin performansları YÖK bünyesinde kurulan “İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından düzenli olarak takip edilerek araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan destekler, üniversitenin yer aldığı performans grubuna göre farklılaşacak. Bu yeni düzenlemeye göre ODTÜ; en üst sırada yer aldığı Araştırma Üniversiteleri listesinde, en yüksek performansı gösteren üç Araştırma Üniversitesinin yer aldığı A1 -Üst Düzey Araştırma Performansı gösteren üniversiteler grubunda yer aldı.


2020 yılına yönelik performans değerlendirmesinde, toplam puanının yüzde 25’ini oluşturan “Araştırma Kapasitesi” başlığı,üniversitede bulunan bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, ulusal proje sayısı, ulusal projelerden elde edilen fon tutarı, uluslararası proje fon tutarı, ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısı, ulusal patent belge sayısı, uluslararası patent belge sayısı, faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı, doktora mezun sayısı ve doktora öğrenci sayısını dikkate alıyor.


Yüzde 40 etkiye sahip “Araştırma Kalitesi” başlığında Incites dergi etki değerinde %50’lik dilime giren bilimsel yayın oranı, Incites dergi etki değerinde %10’luk dilime giren bilimsel yayın oranı, ulusal bilim ödülü sayısı, öğretim üyesi firma sayısı, öğrenci/mezun firma sayısı, YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 1004 Teknoloji Platformu Projesi kapsamında alınan fon tutarı, bilimsel yayınların açık erişim yüzdesi, tezlerin açık erişim yüzdesi, dünya akademik genel başarı sıralamalarında ilk 500'e girme sayısı ve akredite edilmiş program sayısı değerlendiriliyor.


Yüzde 35 ağırlığı bulunan “Etkileşim ve İşbirliği” başlığındaysa üniversite - üniversite işbirlikli yayın oranı, üniversite - sanayi işbirlikli yayın oranı, uluslararası işbirlikli yayın oranı, üniversite - sanayi işbirlikli patent belge sayısı, uluslararası işbirlikli patent belge sayısı, kamu fonları kapsamında üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, kontratlı üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, uluslararası öğrenci oranı, uluslararası öğretim üyesi oranı ve dolaşımdaki öğretim üyesi/öğrenci sayısı göstergeleri kullanılıyor.


Üniversite
University

Sıra
Rank
 
Toplam
Total

(%100)  
Kapasite
Capacity

(%25)   
Kalite
Quality

(%40)   
İşbirliği
Cooperation

(%35)   
Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
Middle East Technical University

1    85,40    21,39    35,86    28,15   
İstanbul Teknik Üniversitesi
Istanbul Technical University
 
2    76,24    19,78    32,83    23,62   
Boğaziçi Üniversitesi  
Bogazici University

3    70,34    14,59    27,50    28,24   
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Institute of Technology 

4    60,87    15,98    24,95    19,94   
Yıldız Teknik Üniversitesi  
Yıldız Technical University

5    54,11    16,20    23,33    14,58   
Ankara Üniversitesi  
Ankara University

6    53,07    13,29    20,52    19,26   
İstanbul Üniversitesi  
İstanbul University

7    50,06    15,03    16,29    18,74   
Erciyes Üniversitesi  
Erciyes University

8    48,65    9,00    20,57    19,09   
Hacettepe Üniversitesi  
Hacettepe University

9    48,49    15,89    20,91    11,69   
Gebze Teknik Üniversitesi  
Gebze Technical University

10    44,06    13,98    16,05    14,03   
Ege Üniversitesi 
Ege University

11    38,85    14,58    14,94    9,32   
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
İstanbul University-Cerrahpaşa

12    37,36    11,81    5,63    19,91   
Marmara Üniversitesi  
Marmara University

13    32,74    7,13    11,10    14,50   
Bursa Uludağ Üniversitesi  
Bursa Uludağ University

14    32,27    5,42    13,09    13,76   
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül University  

15    28,80    7,22    9,77    11,82   
Atatürk Üniversitesi  
Ataturk University

16    28,03    4,27    14,94    8,82   
Gazi Üniversitesi  
Gazi University

17    27,96    11,40    10,49    6,07   
Çukurova Üniversitesi  
Cukurova University

18    27,63    6,24    9,91    11,49   
Fırat Üniversitesi  
Firat University

19    23,18    1,87    12,21    9,10   
Karadeniz Teknik Üniversitesi  
Karadeniz Technical University

20    20,23    3,99    9,09    7,15  


The Middle East Technical University has ranked first in the "Research Universities Performance Monitoring Index," which evaluates the performances of the universities included in the "Mission Differentiation and Specialization on the Basis of Research Program" carried out by The Council of Higher Education (YÖK) within the scope of their project titled "Mission Differentiation and Specialization in Higher Education." In the list that has been annually announced for the last four years since 2017, METU has retained its position in the first place with 85,4 points according to the evaluation results of the performances in the year 2020.In the Research Universities Performance Monitoring Index, performances of the research universities in 2020 were evaluated according to 32 indicators under the titles "Research Capacity," "Research Quality," and "Interaction and Cooperation." Just as in the performance evaluations for 2017, 2018, and 2019, METU received the highest score this year once again, thus ranking first for four years in a row.


With the new regulations made by YÖK in the "Mission Differentiation and Specialization on the Basis of Research" Program, research universities were divided into three performance groups as A1, A2, and A3, including candidate research universities, as well. In the new system, the performances of research universities will be observed on a regular basis by the Monitoring and Evaluation Committee, established within YÖK, and the type of supports planned to provide to the research universities will differ according to the performance group of the university. In this new classification system, the Middle East Technical University was included in the A1 (universities with high-level research performance) group, in which there are three research universities with the highest performance.


In the performance evaluation for 2020, the criteria evaluated under the "Research Capacity" category, which constitutes 25 percent of the total score, are as follows: the number of scientific publications in the university, the number of citations, number of national projects, the amount of funds obtained from national and international projects, the number of national and international patent applications, the number of national and international patent documents, the number of utility models/industrial design documents, the number of doctoral students, and the number of individuals who received their doctoral degree from the university.


The criteria taken into account under the "Research Quality" title, which constitutes 40 percent of the total score, include the ratio of scientific publications that are in the 50% group of journal impact factor according to Incites, the ratio of scientific publications that are in the 10% group of journal impact factor according to Incites, the number of national science awards, the number of companies founded by the faculty members of the university, the number of companies founded by the students/alumni of the university, the number of students granted with YÖK 100/2000 PhD Scholarship Program, the number of students within TÜBİTAK 2244 Industrial PhD program, the amount of funds received within TÜBİTAK 1004 Technology Platform Project, the open access percentage of scientific publications, the open access percentage of theses, the number of times being ranked among the top 500 in the world academic achievement rankings, and the number of accredited programs.


Lastly, in the "Interaction and Cooperation" category, which constitutes the remaining 35 percent of the total score, the following criteria are evaluated: the ratio of university-university collaborative publications, the ratio of university-industry collaborative publications, the ratio of internationally collaborative publications, the number of university-industry collaborative patent documents, the number of internationally collaborative patent documents, the ratio of the amount of funds received from university-industry collaboration, R&D, and innovation projects within the scope of public funds to the number of related projects, the ratio of the amount of funds received from contracted university-industry collaboration, R&D, and innovation projects to the number of related projects, the ratio of international students, the ratio of international faculty members, and the number of students/faculty members as current participants of an exchange program.


bu haberi paylaşın:

Top