Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ortaklığındaki AB Yeşil Mutabakat projesi ARSINOE başladı / EU Green Deal project ARSINOE started in partnership with METU Institute of Marine Sciences


ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün ortakları arasında yer aldığı “Sistemik Çözümler ve İnovasyonlar Yoluyla İklim Direncine Sahip Bölgeler (Climate-Resilient Regions Through Systemic Solutions and Innovations – ARSINOE)” başlıklı, dört yıl sürecek yeni Ufuk 2020 projesi Ekim ayında başladı. Prof. Dr. Barış Salihoğlu ve Doç. Dr. Mustafa Yücel’in baş araştırmacı olduğu, koordinatörlüğünü Teselya Üniversitesi’nin üstlendiği proje, Avrupa çapında 15 farklı ülkeden 41 ortağı bir araya getiriyor. Avrupa Komisyonu'nun 15 milyon Euro’luk bir bütçeyle finanse ettiği proje kapsamında, bir ekosistem oluşturmak üzere bölgelere özel inovasyon paketleri ortaya konularak iklim değişikliğine adaptasyon için yenilikçi adımlar atılması ve sorunlara bulunacak çözümler için yeni yaklaşımlar oluşturulması hedefleniyor.


ARSINOE, iklim değişikliğinin gıda güvenliği, su kıtlığı, biyolojik çeşitliliğin azalması ve çevresel bozulmalar gibi başka küresel sorunlarla ilişkisi olan karmaşık bir süreç olması nedeniyle, sorunun yalnızca bir yönüne odaklanan mevcut geleneksel yaklaşımların mücadelede yetersiz kaldığı düşüncesinden yola çıkıyor. Proje ile, bir bütün olarak sektörler arası sistemin işlevlerini ve paydaşların çeşitliliğini kapsayarak günümüz toplumlarının ve ekonomilerinin karmaşıklığını, karşılıklı bağlılıklarını ve bağımlılıklarını ifade eden Sistem İnovasyonu Yaklaşımı ve AB’nin iklim değişikliğine adaptasyon teknolojilerini içeren inovasyon pazarını ifade eden İklim İnovasyon Penceresi birlikte ele alınacak ve ekosistem oluşturmak amacıyla üç katmanlı metodolojik bir çerçeve geliştirilecek. Böylece, belirli bölgeler için belirlenmiş AB Yeşil Mutabakat hedeflerini karşılamak üzere iklim değişikliğine adaptasyon yöntemlerinin geliştirilmesi için teknolojik, dijital, ticari, yönetişimsel ve çevresel boyutların toplumsal inovasyonlarla entegre edilmesi; inovasyon sahiplerini son kullanıcılarla ve bölgelerle doğru şekilde eşleştirerek inovasyon paketleri oluşturmak için İklim İnovasyon Penceresi ile bağlantılar kurulması; ve fayda sağlamayı ve erişilebilirliği önceleyen eylemlerin yanı sıra uygun iş modelleri kullanılarak, ölçekler arasında çapraz çoğaltma yöntemleriyle hem Avrupa'da hem de daha geniş çapta ekosistemin gelişiminin ve sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.


Uygulanabilirlik, tekrarlanabilirlik, etkinlik ve potansiyel bakımından ARSINOE projesinin üç katmanlı yaklaşımının kavram kanıtı Avrupa'nın farklı yerlerinden oluşan dokuz bölgede ortaya konulacak. Bu bölgeler Atina metropolitan alanı; Pire Limanı; Limasol ve Valensiya dahil olmak üzere Akdeniz limanları; Almanya'daki Main Nehri; sınıraşan Ohrid/Prespa Gölleri; Kanarya Adaları; Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'yi kapsayacak şekilde sınıraşan Karadeniz; Güney Danimarka; Torbay ve Devon şehirleri ile Akdeniz adası Sardunya’dan oluşuyor.
A new Horizon 2020 project, titled “Climate-Resilient Regions Through Systemic Solutions and Innovations - ARSINOE,” in partnership with METU Institute of Marine Sciences, which will last for four years, commenced in October. The project, in which Prof. Barış Salihoğlu and Assoc. Prof. Mustafa Yücel are the leading researchers, brings together 41 partners from 15 different countries across Europe under the coordination of the University of Thessaly. Financed by the European Commission with a total budget of 15 million Euros, the project aims to take innovative steps for adaptation to climate change by delivering regional innovation packages to build an ecosystem and come up with new approaches to find solutions to problems.


As climate change is a complex process connected to other global challenges such as food security, water scarcity, biodiversity depletion, and environmental degradation, ARSINOE is based on the notion that current traditional approaches that focus on only one aspect of the problem are insufficient to fight against it. With the project, a three-tier methodological framework will be developed by including the System Innovation Approach (SIA), which addresses the developing complexity, interdependencies and interconnectedness of contemporary societies and economies by covering the functions of the cross-sectoral systems as a whole and the variety of stakeholders, in addition to the Climate Innovation Window (CIW) which refers to the European Union’s innovations marketplace for climate change adaptation technologies. Therefore, the three-tier set of goals of the project is as follows: integrating the technological, digital, business, governance and environmental aspects with social innovation for the development of climate change adaptation methods to meet the EU Green Deal targets set for specific regions; linking with the Climate Innovation Window to create innovation packages by accurately matching innovators with end-users and regions; fostering the ecosystem sustainability and growth with cross-fertilization and replication across scales, both in Europe and beyond, benefiting from appropriate business models and exploitation-outreach actions.


Nine regions across Europe will demonstrate the ARSINOE three-tier approach as a proof-of-concept regarding its applicability, replicability, potential, and efficacy. These regions are Athens metropolitan area, Mediterranean ports including Port of Piraeus, Limassol and Valencia, Main River in Germany, transboundary Ochrid/Prespa Lakes, Canary Islands, transboundary Black Sea including Romania, Bulgaria and Turkey, the Mediterranean island of Sardinia, Torbay and Devon counties in the UK, and Southern Denmark.


bu haberi paylaşın:

Top