Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi önemli çalışmalara imza atıyor / Outstanding Studies from METU Earthquake Engineering Research Center


ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi (DMAM), deprem mühendisliği, mühendislik sismolojisi ve depremlerin sosyo-ekonomik yönleri ile ilgili çeşitli konularda bilimsel ve profesyonel araştırmalar yürütmek üzere, çok disiplinli bir kurum ve alanındaki en eski araştırma merkezlerinden biri olarak, 1976 yılında kuruldu.


İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Yakut başkanlığında, inşaat, jeoloji, mühendislik bilimleri, istatistik bölümlerinden akademisyenlerin yer aldığı; İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün bir parçası olan DMAM, Yapı Mekaniği, Geoteknik ve İnşaat Malzemesi Laboratuvarlarının test olanaklarına doğrudan erişim sağlayarak yapısal elemanların ve zeminin sismik davranışını belirlemek için kullanmaktadır.


DMAM’ın uzmanlık alanları dahilinde,yapıların deprem performansının belirlenmesi ve güçlendirilmesi, Basitleştirilmiş doğrusal olmayan statik prosedürler, Sismik risk ve tehlike analizleri, Deprem sigortası, Sismik hasar tahmini için stokastik modeller, Bina enstrümantasyonu ve izleme, Dinamik benzeri testler, Geoteknik deprem mühendisliği, Sinyal işleme, Stokastik dinamik analiz, Kuvvetli yer hareketi sismolojisi, Kaynak kinematiği ve simülasyonu, Depreme dayanıklı yapı malzemeleri yer almaktadır.


ODTÜ’nün en aktif araştırma merkezlerinden biri olan DMAM bünyesinde;


Merkez çerçevesinde yürütülen bilimsel ve profesyonel araştırmalara dayanan birçok teknik dergi makalesi, uluslararası konferans bildirileri, kitapta bölüm ve rapor Merkez üyeleri tarafından yayınlanmakta,

Deprem mühendisliği ile ilgili çalışmalardaki son gelişmeleri kamuya yaymak için ulusal ve uluslararası çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmekte,

Türkiye'nin depremle ilgili sorunlarına ışık tutmak üzere devlet kurum ve kuruluşlarıyla yakın ilişkiler kurularak işbirliği çalışmaları yürütülmekte,

NATO ve AB tarafından finanse edilen birçok uluslararası araştırma projesine dahil olunmaktadır.


DMAM, ayrıca; Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra saha gözlemleri, bilimsel çalışmalar ve teknik değerlendirmeler yaparak profesyonel yapısal rehabilitasyon projelerinde de önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, geçtiğimiz Ekim ayında İzmir’de meydana gelen deprem ile ardından yaşanan Ege Denizi depremleri ile ilgili raporlar hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.


Merkez hakkında daha detaylı bilgiye ve bünyesinde yürütülen çalışmalarahttps://eerc.metu.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilir.


METU Earthquake Engineering Research Center (EERC) was founded in 1976 as a multidisciplinary institution and one of the oldest research centers in the area in order to conduct scientific and professional research studies on earthquake engineering, engineering seismology and socio-economic aspects of earthquakes.


Directed by Prof. Dr. Ahmet Yakut from the Department of Civil Engineering, the Center involves many academic members from the Departments of civil engineering, geological engineering, engineering sciences and statistics. Being part of the Civil Engineering Department, the Center has direct access to the testing facilities of the structural mechanics, geotechnical and construction material laboratories and uses them to determine the seismic behavior of structural elements and soil.


The areas of expertise of the Center include seismic rehabilitation of structures, simplified nonlinear static procedures, seismic risk, and hazard assessment methods, earthquake insurance, stochastic models for seismic damage estimation, building instrumentation and monitoring, pseudo-dynamic testing, geotechnical earthquake engineering, signal processing, stochastic dynamic analysis, strong ground-motion seismology, source kinematics and simulation and earthquake-resistant construction materials.


The following activities are carried out within EERC, one of METU's most active research centers:


Many technical journal articles based on scientific and professional research conducted within the center, as well as international conference papers, book chapters, and reports are published by the members of the Center,

National and international workshops and conferences are organized to disseminate the latest developments in earthquake engineering studies to the public,

Cooperation activities are being carried out by establishing close relations with state institutions and organizations in order to shed light on Turkey's earthquake-related problems,

The members of the Center join many international research projects funded by NATO and the EU.


EERC also plays an important role in professional structural rehabilitation projects by conducting field observations, scientific studies, and technical evaluations after the devastating earthquakes in Turkey. In this regard, reports on the earthquake that happened in Izmir last October and the subsequent Aegean Sea earthquakes were prepared and shared with the public.


Further details about the Center and the studies conducted in the Center can be found at https://eerc.metu.edu.tr/en.


bu haberi paylaşın:

Top