Basında ODTÜ

ODTÜ'den Haberler

Üniversitemiz Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Meryem Beklioğlu ve ekibinden gölcüklere yönelik Ufuk 2020 projesi “PONDERFUL” / A Horizon 2020 project titled “PONDERFUL” focusing ponds by Prof. Meryem Beklioğlu and team from METU Biological Sciences Department


Üniversitemiz Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Meryem Beklioğlu ve ekibi ile İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Zuhal Akyürek ve Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim ÜyesiAntoine Dolcerocca; 'PONDERFUL' adlı, Vic Üniversitesi (İspanya) liderliğindeki yeni Ufuk 2020 projesini yürüten konsorsiyumun parçası oldu. Proje genel olarak, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğini azaltmada, biyoçeşitliliğin korunması ve ekosistem hizmetlerinin sunumunda gölcükler ve göllerim rolünün belirlenmesi ve Ekosistem hizmetlerini artırmak için bu ekosistemlerin iyileştirilme yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor.


Küçük boyutları nedeniyle, gölcüklerin önemi uzun süredir hafife alınıyor. Örneğin; Su Çerçeve Direktifi aslında 'tüm suları' korumayı amaçlasa da, gölcükler Avrupa'da Su Çerçeve Direktifi'nden büyük ölçüde hariç tutuluyor. Kuzey Amerika'da, Temiz Su Yasası’nın koruma sağlaması tartışmalı olmakla birlikte, diğer alanlarda, büyük ölçüde düzenleyici yasal mevzuatların dışında kalıyorlar. Bununla birlikte, son 10-15 yılda yapılan araştırmalar; gölcüklerin bollukları, heterojenlikleri, olağanüstü biyolojik çeşitlilikleri, içkin doğallıkları ve biyojeokimyasal etkileri nedeniyle, küçük boyutlarıyla tamamen orantısız şekilde, potansiyel olarak havza, peyzaj ve kıta ölçeğinde çok önemli rol oynadığını gösteriyor.


PONDERFUL kapsamında yapılacak araştırma, temel olarak; toplumun iklim değişikliğini hafifletmesine ve buna uyum sağlamasına, biyoçeşitliliğin korunmasına ve ekosistem hizmetleri sunmasına gölcüklerin, Doğa Temelli Çözüm (NBS) olarak, yardımcı olabileceği yollara dair anlayışı artırmayı amaçlıyor. Aralık 2020’de başlayacak proje dört yıl sürecek.


Proje beş ana bileşenden oluşuyor:


1. Gölcüklerin faydalarını, iyileştirilmelerinde Doğa Temelli Çözümlerin (NBS) etkin bir şekilde uygulanabilmelerini sağlamak için paydaşlarla etkileşime yönelik stratejik bir yaklaşım geliştirmek,

2. Gölcük biyoçeşitliliği ile ekosistem hizmetlerinin sunulması arasındaki ilişkiyi, kapsamlı yeni biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri veri kümelerinin oluşturulması yoluyla, daha iyi kurmak,

3. Gölcüklerin iyileştirilmesinde Doğa Temelli Çözümlerin (NBS) kullanımı için pratik senaryoları test ve optimize etmeyi sağlayan modeller oluşturmak,

4. Gölcüklerin iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye ve bunlara uyum sağlamaya nasıl yardımcı olabileceğini uygulayıcılara ve politika yapıcılara gösteren, Avrupa çapında bir dizi gösteri sahası yaratmak,

5. Proje çıktılarının politika yapıcılar, uygulayıcılar ve diğer paydaşlar tarafından geniş çapta bilinmesini sağlamak.


Proje, dokuz Avrupa ülkesi ile Türkiye ve Uruguay'dan deneyimli araştırmacıları bir araya getiriyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bu önemli ve yenilikçi projeyi hayata geçirmek için birlikte çalışan 18 proje ortağından biri olarak yer alıyor. Proje ekibini oluşturan diğer kurum ve kuruluşlar ise şöyle:University of Vic - Central University of Catalonia; IGB Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries; Katholieke Universiteit Leuven; Haute Ecole Specialisée de Suisse Occidentale; Universitat de Girona; Ecologic Institute, Berlin; University College London; CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental; Aarhus Universitet; Uppsala Universitet; Bangor University; Technische Universitaet Muenchen; Institut Superieur d'agriculture Rhone Alpes I.S.A.R.A; Freshwater Habitats Trust; Universidad de la Republica, Uruguay; Randbee Consultants and Amphi International.


Prof. Meryem Beklioğlu from the Biological Sciences Department and her team including Prof. Zuhal Akyürek from the Civil Engineering Department and Asst. Prof.Antoine Dolcerocca from the Sociology Department of the Middle East Technical University are part of a consortium running a new Horizon 2020 project, 'PONDERFUL', led by the University of Vic (Spain). The project's overarching aim is to develop improved methods for maximizing the use of ponds and pondscapes in climate change adaptation and mitigation, biodiversity conservation, and the delivery of ecosystem services.


Because of their small size, the significance of ponds has long been underestimated. For example, they are largely excluded from the Water Framework Directive in Europe, even though the Directive is actually intended to protect 'all waters'. In North America, their inclusion in the protections provided by the Clean Water Act is contested, and in other areas they lie largely outside regulatory systems. However, research over the last 10-15 years has shown that, because of their abundance, heterogeneity, exceptional biodiversity, inherent naturalness, and biogeochemical potency, ponds play a role in catchments, landscapes, and potentially at the continental scale, which is completely out of proportion to their small size.


The main aims of the research in PONDERFUL will be to increase understanding of the ways in which ponds, as a Nature-Based Solution (NBS), can help society to mitigate and adapt to climate change, protect biodiversity, and deliver ecosystem services. The project starts in December 2020 and runs for four years.


The project has five main components:


1. Developing a strategic approach to engagement with stakeholders to ensure that they are able to implement the benefits of ponds as Nature-Based Solutions effectively,

2. Through the generation of extensive new biodiversity and ecosystem services datasets, to better establish the relationship between pond biodiversity and the delivery of ecosystem services,

3. Establish models that enable us to test and optimize practical scenarios for the use of ponds and Nature-Based Solutions,

4. Create a set of demonstration sites across Europe which show to practitioners and policymakers how ponds can help to mitigate and adapt to the effects of climate change,

5. Ensure that the project's outputs are widely known to policymakers, practitioners, and other stakeholders.


The project brings together experienced researchers from nine European states and Turkey and Uruguay. Middle East Technical University is among one of the 18 project partners working together to deliver this important and innovative project. The full project team comprises the University of Vic - Central University of Catalonia; IGB Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries; Katholieke Universiteit Leuven; Haute Ecole Specialisée de Suisse Occidentale; Universitat de Girona; Ecologic Institute, Berlin; University College London; Middle East Technical University; CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental; Aarhus Universitet; Uppsala Universitet; Bangor University; Technische Universitaet Muenchen; Institut Superieur d'agriculture Rhone Alpes I.S.A.R.A; Freshwater Habitats Trust; Universidad de la Republica, Uruguay; Randbee Consultants and Amphi International.


bu haberi paylaşın:

Top